مدیران گروه

نام

نام خانوادگی

رشته تحصیلی

مقطع و گروه

مدرک تحصیلی

روزهای حضور

ایمیل

مجید

نظری

عمران-نقشه برداری

کاردانی و کارشناسی معماری

کارشناسی ارشد

یکشنبه ۱۴-۱۲

Nazari_49@yahoo.com

محمد

فدائی مولودی

مدیریت آموزشی

کاردانی وکارشناسی حسابداری

کارشناسی ارشد

یکشنبه ۱۶-۱۴

Fadaei_2004@yahoo.com

سرخیل

مصطفی

حقوق عمومی

کاردانی حقوق ثبتی

کارشناسی ارشد

 دوشنبه ۱۸:۳۰-۱۶:۳۰

sarkheilmostafa@yahoo.com

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *